Mặt trận, Hội, Đoàn Thể
Đại hội Hội Nông dân xã Tân Tiến nhiệm kỳ 2018 - 2023
Đại hội Hội Nông dân xã Tân Tiến nhiệm kỳ 2018 - 2023
 

         
                                                      Văn nghệ chào mừng Đại hội

C
ăn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam;
Chỉ thị số 18- CT/HU, ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở tiến tới Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Được sự nhất trí của Ban thường vụ Hội Nông dân huyện, Đảng uỷ xã Tân Tiến. Ngày 8/01/2018 tại Hội trường UBND xã Tân Tiến, Hội Nông dân xã Tân Tiến long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Về dự chỉ đạo và động viên Đại hội có các đồng chí trong Ban thường vụ Hội Nông dân huyện, phóng viên Đài truyền thanh huyện; Các đ/c trong BCH Đảng bộ; Thường trực Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân- Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng phó thôn; Trạm y tế, Hiệu trưởng 3 ngành học; Quỹ Tín dụng nhân dân xã Gia Khánh, các đ/c nguyên là Chủ tịch HND xã qua các thời kỳ, cán bộ Đài truyền thanh xã; cùng với 90 đại biểu là những cán bộ, hội viên tiêu biểu, đại diện cho trên 900 cán bộ, hội viên HND trong toàn xã.

* Đại hội bầu ra đoàn chủ tịch gồm 5 đồng chí gồm các đồng chí có tên sau:

   1. Đồng chí: Phạm Văn Chúc - Chủ tịch Hội nông dân khóa X

   2. Đồng chí: Vũ Văn Đẳng - Phó chủ tịch HND xã khóa X

   3. Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy - UV BTV HND xã khoá X

  4. Đồng chí: Lê Ngọc Quế - Chi hội trưởng chi hội thôn Đông Cận

        5. Đồng chí: Nguyễn Thị Tằm - Chi hội Trưởng chi hội thôn Tam Lương

        * Đoàn thư ký 02 đồng chí gồm:

        1. Đồng chí Bùi Thị Dinh

        2. Đồng chí Đỗ Đức Luyện

       Đồng cí Vù Văn Đẳng thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo tổng kết công tác hội và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Báo cáo nêu rõ:

            * Kết quả công tác hội nhiệm kỳ qua:

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã đã phát huy vai trò “trung tâm nòng cốt” trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, vận động, tập hợp đông đảo hội viên, nông dân cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

5 năm qua, kinh tế xã nhà phát triển tốc độ khá, đến năm 2017 bình quân là 10,84%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị chăn nuôi - thuỷ sản chiếm tỷ lệ cao trong sản xuất nông nghiệp; bình quân đầu người ước đạt 37,17 triệu đồng (giá HH). Số hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo giảm còn 4,86%, nông dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’. Toàn xã  có 3 làng văn hoá; 100% số hộ đã có điện sinh hoạt, 100% số hộ sử dụng nước sạch.

Trong công tác xây dựng tổ chức hội báo cáo nêu:

Hội luôn bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương để tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Trong công tác củng cố xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên

Từ nhận thức tổ chức Hội có tầm quan trọng, Hội Nông dân xã tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố cơ sở Hội, Chi, tổ hội vững mạnh. Hằng năm tổ chức phát động phong trào đăng ký xây dựng Chi Hội vững mạnh, có 4/4 Chi Hội đạt 100% chi hội đăng ký vững mạnh hằng năm.

Công tác phát triển hội viên mới, xây dựng quỹ hội, quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ tình nghĩa luôn được Ban Chấp hành Hội quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá thi đua cuối năm giữa các chi Hội. Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 181 hội viên. Nâng  tổng số hội viên trong toàn xã là 976 H/v đạt 111,67 % so với hộ nông dân.        

  Công tác thi đua khen thưởng

Hàng năm 4/4 chi hội đều đăng ký đạt vững mạnh. Kết quả bình xét thi đua 5 năm  4/4 chi hội đạt vững mạnh; 4 năm liền Hội Nông dân xã đã được Hội Nông dân huyện tặng giấy khen về công tác Hội và phong trào Nông dân. Năm 2015 được UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2010 - 2015. Năm 2015 - 2016 được UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác ủy thác vay vốn với Ngân hàng CSXH. Bên cạnh đó đã có nhiều cán bộ, hội viên nông dân được các cấp, các ngành tặng Bằng khen, giấy khen

Trong phong trào hộ nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Nhiệm kỳ qua Hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban ngành, đoàn thể động viên khích lệ nông dân trong xã hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Hội đã có nhiều biện pháp để thúc đẩy phong trào:

          Ban chấp hành hội Nông dân đã phát động thi đua SXKD giỏi 4 cấp, kết quả, năm 2014 đạt 231 hộ, năm 2015 đạt 257 hộ, năm 2016 đạt 271 hộ, năm 2017 đạt 286 hộ; vai trò, vị trí của tổ chức Hội được khẳng định ngày càng rõ hơn. Từ phong trào này các mô ở địa phương luôn được phát huy, nhân rộng cả về số lượng và chất lượng, như: Mô hình phát triển Bún ở 2 làng nghề Đông Cận và Tam Lương; từ các mô hình đó, nhiều hộ gia đình đã có thu nhập cao từ 100 - 300 triệu đồng/năm, như: Gia đình ông Giám, ông Nghị, ông Hương, ông Tần, ông Chín, chi Anh .v.v. Bên cạnh đó mô hình làm Bún sạch của thôn Đông Cận tiếp tục được đầu tư và phát triển.

          * Báo cáo cũng đề ra phương hướng  và chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới, báo cáo nêu:

Phấn đấu 100% cán bộ hội và trên 90% hội viên được tìm hiểu, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội. 100% chi hội tổ chức chuyển giao tiến bộ KH- KT.

- Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 35 - 40 hội viên thực tăng.

- 100% chi hội đạt vững mạnh hàng năm, không có chi hội trung bình.

-  100% cán bộ Hội được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội.

- Xây dựng quỹ hội, hằng năm tăng trưởng, phấn đấu quỹ BCH Hội quản lý bình quân đạt 40.000đồng/ hội viên; Quỹ chi hội đạt 130.000 đồng/ hội viên. Tích cực thu, nộp hội phí tự giác, đúng quy định của Điều lệ Hội, 100% chi Hội nộp đủ Hội phí.

-  Hàng năm, phát động xây dựng quỹ HTND cấp xã, phấn đấu đạt từ 10 triệu đồng trở lên.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra hằng năm, Ban kiểm tra kiểm tra 100% chi hội.

-  Hàng năm có trên 65% hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi và 60% hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi 4 cấp so với hộ nông dân

- Mỗi chi hội phấn đấu xây dựng một mô hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân. Hàng năm mỗi chi hội được chuyển giao KH-KT 2 buổi, cung ứng từ 3-5 tấn phân bón trả chậm trở lên; tổ chức từ 1-2 lớp dạy nghề tại chỗ cho nông dân; Mỗi chi hội đăng ký giúp đỡ ít nhất 01 hộ thoát nghèo/năm.

Tại đại hội cũng đã bầu ra được 9 đồng chí vào Ban chấp hành hội khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức bỏ phiếu kín với số phiếu tín nhiệm cao. Đây là những đồng chí có năng lực, trình độ, có lòng nhiệt huyết với công tác hội va các phong trào của địa phương.

                                Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Nông dân khóa mới

Thay mặt Đảng chính quyền Đồng chí Nguyễn Thanh Ngành, bí thư Đảng ủy- chủ tịch HĐND xã đã phát biểu tại đại hội, bài phát biểu đồng chí cũng biểu dương những kết qủa hội nông dân xã nhà đã đạt được đồng thời cũng chỉ ra những hanj chế, yếu kém mà nhiệm kỳ tới cần có hướng khắc phục để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Phạm Văn Chúc thay mặt đoàn chủ tịch bế mạc đại hội, đại hội đại biểu Hội nông dân xã đã kết thúc tốt đẹp vào hội 16 giờ cùng ngày.

 
Các bài liên quan
Xa Tân Tiến tu sửa nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm ngày 27/7 (04/07/2017)
Đại hội đại biểu hội cựu chiến binh xã Tân Tiến (07/04/2017)
Hội nghị báo cáo kết quả đại hội phụ nữ toàn quốc (24/03/2017)
Người phụ nữ hết lòng với phong trào Hội (27/02/2017)
Ngày Đại đoàn kết xã Tân Tiến (18/11/2016)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Gia Lộc
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay78 
 Hôm qua29
 Tuần này137 
 Tất cả162876 
IP: 3.226.245.48